วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการฟื้นฟูอย่างครบวงจรแก่ผู้พักฟื้นจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือการผ่าตัด
  2. การดูแลทางการแพทย์ การพยาบาล และการรักษาที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากความผิดปกติทางร่างกาย เช่น อัมพฤกษ์-อัมพาต โดยการพัฒนาแผนการดูแลเฉพาะบุคคลที่ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของผู้ป่วย
  3. รองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง หรือเบาหวาน โดยให้ความรู้ด้านการจัดการโรค การจัดการอาการ และการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
  4. ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของผู้ป่วยจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และครอบครัวของผู้ป่วยจะได้รับการสนับสนุนข้อมูลตลอดกระบวนการดูแลรักษา
  5. อำนวยความสะดวกในการฟื้นตัวและฟื้นฟูผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกหรือระบบประสาท โดยให้การพยาบาลที่มีทักษะ การบำบัดทางกายภาพ กิจกรรมบำบัด และบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นความแข็งแรง การเคลื่อนไหว และได้รับความสะดวกสบาย
  6. รักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับผู้ป่วย โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกสาขาหลักและเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ คอยดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง