กิจกรรมสันทนาการและจิตบำบัด

ความต้องการการตอบสนองทางด้านจิตสังคมของผู้สูงอายุ

การตอบสนองความต้องการทางสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ ได้แก่ ความตั้งใจต่อการมีชีวิตที่ยืนยาว ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในสังคม ความต้องการเอาใจใส่ดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความต้องการการยอมรับนับถือจากลูกหลายและสังคม รวมทั้งความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกิจกรรมและทำประโยชน์ต่อสังคม จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวได้ และมีความสุขต่อการใช้ชีวิตในบั้นปลายที่เหลืออยู่
ดังนั้นการจัดบริการสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ จึงควรเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลที่เกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิดขึ้นก็ตาม ได้แก่

  • การปรับตัวให้เข้ากับสภาพร่างกายที่เสื่อมลง
  • การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเมื่อก่อนและรายได้ลดลง
  • การปรับตัวยอมรับจากการจากไปของคู่ครอง สมาชิกในครอบครัว ร่วมทั้งเพื่อนสนิท หรือบุคคลรอบข้าง
  • การปรับตัวให้ยอมรับแบบแผนของสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน
  • การสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับตนเอง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นจริง
  • การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดำเนินชีวิต

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว St.Carlos RECC

โดยกิจกรรมที่นักจิตวิทยาทำกับกลุ่มคนไข้ หรือผู้ป่วยสูงอายุ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมความสุขเชิงจิตวิทยา 5 ด้าน ในผู้ป่วยสูงอายุ ด้านสุขสบาย ด้านสุขสนุก ด้านสุขสง่า ด้านสุขสว่าง และด้านสุขสงบ ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัง 4 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (อัมพฤกษ์ อัมพาต)
  2. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคระบบทางเดินหายใจ,โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคมะเร็ง,โรคเบาหวาน)
  3. กลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง
  4. กลุ่มผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

กิจกรรม ศิลปะบำบัด ระบายสี Mandala

เพื่อฝึกสมาธิขณะที่เราสร้างสรรค์ผลงาน ช่วยให้สมาธิดีขึ้น จิตใจเข้าสู่สภาวะผ่อนคลาย ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้ปรับปรุงอารมณ์ การแสดงออกของตัวเอง และเป็นช่วงเวลาที่เราได้ค้นหาตัวเอง รู้จักตัวเองมากขึ้น

กิจกรรมฝึกสมาธิโดยการพับกระดาษ

เพื่อฝึกสมาธิขณะที่เราสร้างสรรค์ผลงาน ช่วยให้สมาธิดีขึ้น จิตใจเข้าสู่สภาวะผ่อนคลาย ฝึกการคิดเป็นขั้นตอน บริหารสมองและระบบความคิด
และช่วยในการสานสัมพันธ์กับผู้อื่น

กิจกรรม ต่อโดมิโน่

เพื่อฝึกสมาธิขณะที่เราสร้างสรรค์ผลงาน ช่วยให้สมาธิดีขึ้น ฝึกการคิดเป็นขั้นตอน บริหารสมองและระบบความคิด ช่วยในการสานสัมพันธ์กับผู้อื่น