วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

St. Carlos Rehabilitation and Extended Care Centre (St. Carlos RECC)

“ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว” โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

วิสัยทัศน์:

เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลผู้ป่วยระยะยาว ชั้นนำของกรุงเทพฯและปริมณฑลตอนเหนือ

พันธกิจ:

  1. การดูผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะโรค
  2. เน้นการดูแลผู้ป่วย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ แบบเฉพาะเจาะจง แต่ละบุคคล โดยดูแล ผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยใช้การแพทย์แผนปัจจุบัน ร่วมกับการแพทย์ทางเลือก
  3. ดูแลคนไข้ใกล้ชิดดุจญาติมิตร โดยทีมบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน
  4. ให้บริการทางการแพทย์ ที่ก้าวล้ำนำสมัย ด้วยเทคโนโลยี ของการพยากรณ์โรค การรักษา และการป้องกันถึงระดับเซลล์