ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของผู้ป่วยจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และครอบครัวของผู้ป่วยจะได้รับการสนับสนุนข้อมูลตลอดกระบวนการดูแลรักษา