การดูแลทางการแพทย์ การพยาบาล และการรักษาที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากความผิดปกติทางร่างกาย เช่น อัมพฤกษ์-อัมพาต โดยการพัฒนาแผนการดูแลเฉพาะบุคคลที่ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของผู้ป่วย

Leave a comment