รองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง หรือเบาหวาน โดยให้ความรู้ด้านการจัดการโรค การจัดการอาการ และการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

Leave a comment